Privacyverklaring VV Blauwhuis

Privacyverklaring VV Blauwhuis

Versie januari 2022

 

Dit is de privacyverklaring van VV Blauwhuis, gevestigd aan de Gerben Rijpmastrjitte 6, 8615 LJ
Blauwhuis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40002171.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u
opgeschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Heeft u vragen
naar aanleiding van het lezen van deze privacy verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@vvblauwhuis.nl.


Op de volgende bladzijden kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

 

Verwerking persoonsgegevens van Leden en Freonen

Persoonsgegevens van Leden en Freonen worden door VV Blauwhuis verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden, zoals ledenadministratie, heffing contributie, heffing vrijwillige bijdrage of
informatieverstrekking
- Vermelding op onze website
- Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Uw aanmelding, digitaal of op papier
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Geslacht
- Bankrekeningnummer
- Nummer legitimatiebewijs
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

 

Verwerking persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door VV Blauwhuis verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de verenigingsactiviteiten en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Uw aanmelding voor verenigingsactiviteiten, mondeling, op papier of digitaal.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beroep
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Twee jaar na beëindiging van de vrijwillige activiteiten of zeven jaar voor zover wettelijk verplicht.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door VV Blauwhuis verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Salarisgegevens
- Kopie ID
- BSN-nummer
- Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking persoonsgegevens van Sponsors, Leveranciers of Klanten

Persoonsgegevens van sponsors, leveranciers of klanten worden door VV Blauwhuis verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan- of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van de onderling afgesproken
opdracht (en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de opdracht/overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking persoonsgegevens van overige contacten en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van overige contacten en geïnteresseerden worden door VV Blauwhuis verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen en/of andere gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op
sociale media zoals Twitter of Facebook
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor, overig contact of geïnteresseerde. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn
om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Voorbeelden van verwerkers zijn Sportlink (KNVB) en Sport Fryslân
(salarisadministratie).

 

De Europese Unie

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen)
en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk
verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze
verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben
ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

VV Blauwhuis treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens VV Blauwhuis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder
of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de website van VV Blauwhuis. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij
raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die
websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

VV Blauwhuis past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden
u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er
alles aan doen om u per e-mail en via de website te informeren. 

 

Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u ons wilt vragen tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur VV Blauwhuis
E-mail: info@vvblauwhuis.nl 

 

Klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Januari 2022

Bestuur VV Blauwhuis