Nieuws

Algemene ledenvergadering VV Blauwhuis

okt 25, 2018

Beste leden en ouders van jeugdleden van VV Blauwhuis,


Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 november 2018, aanvang 21.00 uur, te houden in onze voetbalkantine ‘STOPPERSPIL’.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag en verkiezing kascommissie
 6. Contributie
 7. Seizoen 2018/2019: jeugd en senioren
 8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:
  - Epke Bootsma (voorzitter)
  - Jurjen Frankena (secretaris)
  Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor aanvang van
  de vergadering melden bij het bestuur
 9. Commissies: - Sport Actie Commissie (SAC)
  - sponsorcommissie/freonen fan Blauhús
  - activiteitencommissie
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het bestuur

*** De training van vrijdag 2 november begint om 19.30 uur en eindigt om 20.45 uur ***